Kako postati korisnik usluge?

Kako postati korisnik usluge?

Korisnik usluge dnevnog boravka možete postati tako što se dostavi neophodna dokumentacija:

a1

  • Zahtev koji se popunjava u našem Centru;
  • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za budućeg korisnika;
  • Očitana lična karta budućeg korisnika;
  • Očitana lična karta staratelja/zakonskog zastupnika;
  • Rešenje o postavljanju staratelja (ukoliko je lice rešeno poslovne sposobnosti);
  • Rešenje o priznavanju prava na tuđu negu i pomoć;
  • Rešenje o kategorizaciji/interesornoj komisiji;
  • Rešenje o postavljanju prava na porodičnu penziju (ukoliko je budući korisnik ostvario).

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite trenutno raspolaže sa još dve usluge koje su u procesu licenciranja , a to su usluga ličnog pratioca i rehabilitacioni centar za senzornu integraciju (bela, senzorna i slana soba).

Vaše dete može postati korisnik usluge ličnog pratioca ukoliko postoji mišljenje interesorne komisije i kada je CSR uputni organ za navedenu uslugu.

Budući korisnik tretmana koji bi se sprovodio u rehabilitacionom centru za senzornu integraciju je neophodno da podnese zahtev koji se popunjava u našem Centru. Usluge tretmana se realizuju na individualnom planu i programu za svakog korisnika.

Dobro došli ste nam svakog radnog dana u terminu od 7 do 14 časova, kako bismo se upoznali i kako biste se bolje informisali.