Usluga dostavljanja obroka za korisnike Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinde

Javni poziv 22.06.2023.

Tehnička specifikacija

Obrazac strukture cene

Odluka o dodeli ugovora na osnovu Javnog poziva 22.06.2023.